Svenska Thai Lexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Uppslagsord svenska Översättning thailändska Omskrivning
bråte
(Substantiv)
แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน   แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน 
abbedissa
(Substantiv)
บาทหลวงหญิง   บาทหลวงหญิง 
överge
(Verb)
ละเลยหน้าที่   ละเลยหน้าที่ 
ligga nere
(Substantiv)
การระงับไว้ชั่วคราว   การระงับไว้ชั่วคราว 
avsky
(Substantiv)
ผู้ถูกเกลียดชัง   ผู้ถูกเกลียดชัง 
uralstring
(Substantiv)
สมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต   สมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต 
avljud
(Substantiv)
การเปลี่ยนแปลงเสียงสระของชุดคำ   การเปลี่ยนแปลงเสียงสระของชุดคำ 
skicklig
(Adverb)
อย่างสามารถ   อย่างสามารถ 
abnormitet
(Substantiv)
ความผิดปรกติ   ความผิดปรกติ 
förkämpe för dödsstraffets avskaffande
(Substantiv)
ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลิกทาส   ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลิกทาส 
misslyckas
(Verb)
้ล้มเหลว   ้ล้มเหลว 
skrubbsår
(Substantiv)
การถลอก   การถลอก 
avskrapande
(Adjektiv)
ซึ่งกัดกร่อน   ซึ่งกัดกร่อน 
slipmedel
(Substantiv)
สารขัด   สารขัด 
abrupt
(Adjektiv)
ซึ่งขาดตอน   ซึ่งขาดตอน 
plötsligt
(Adverb)
อย่างทันที   อย่างทันที 
frånvaro
(Substantiv)
การไม่มีตัวตน   การไม่มีตัวตน 
frånvarande
(Adjektiv)
ซึ่งไม่ให้ความสนใจ   ซึ่งไม่ให้ความสนใจ 
frånvarande
(Substantiv)
ผู้ที่ไม่มา   ผู้ที่ไม่มา 
Malört
(Substantiv)
ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม   ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม 
Malört
(Substantiv)
ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม   ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม 
absolut
(Adverb)
อย่างไม่มีเงื่อนไข   อย่างไม่มีเงื่อนไข 
abstrakt
(Verb)
คิดในเชิงทฤษฎี   คิดในเชิงทฤษฎี 
ta
(Verb)
ลอบเอามา   ลอบเอามา 
nonsens
(Substantiv)
ความไร้สาระ   ความไร้สาระ 
absurt
(Adverb)
อย่างไร้สาระ   อย่างไร้สาระ 
abyss
(Substantiv)
หุบเหวลึก   หุบเหวลึก 
avgrund
(Substantiv)
สิ่งที่ลึกมาก   สิ่งที่ลึกมาก 
djup
(Substantiv)
หุบเหวลึก   หุบเหวลึก 
acanthus
(Substantiv)
ชื่อพืชใบเป็นหนามชนิดหนึ่ง   ชื่อพืชใบเป็นหนามชนิดหนึ่ง 
acceleration
(Substantiv)
การเพิ่มความเร็ว   การเพิ่มความเร็ว 
dialekt
(Substantiv)
ภาษาท้องถิ่น   ภาษาท้องถิ่น 
Perfekt
(Adjektiv)
ยอดเยี่ยม   ยอดเยี่ยม 
ansvarig
(Verb)
รับผิดชอบ   รับผิดชอบ 
olycksförsäkring
(Substantiv)
ประกันอุบัติเหตุ   ประกันอุบัติเหตุ 
acklimatisera
(Verb)
ปรับตัวให้ชินกับอากาศ   ปรับตัวให้ชินกับอากาศ 
aktivera
(Verb)
กระตุ้น   กระตุ้น 
faktiskt
(Adverb)
จริง ๆ แล้ว   จริง ๆ แล้ว 
ad hoc
(Adjektiv)
สำหรับสิ่งนี้สิ่งนั้นโดยเฉพาะ   สำหรับสิ่งนี้สิ่งนั้นโดยเฉพาะ 
beroendeframkallande
(Adjektiv)
ซึ่งทำให้ติดยาได้   ซึ่งทำให้ติดยาได้ 
luftgevär
(Substantiv)
ปืนลมไรเฟิล   ปืนลมไรเฟิล 
albinism
(Substantiv)
ภาวะผิวเผือก   ภาวะผิวเผือก 
albino
(Substantiv)
คนหรือสัตว์ที่มีผิวเผือก   คนหรือสัตว์ที่มีผิวเผือก 
alkoholhaltig
(Adjektiv)
ซึ่งเกิดจากการดื่มเหล้า   ซึ่งเกิดจากการดื่มเหล้า 
alkoholisk
(Adjektiv)
ซึ่งติดเหล้า   ซึ่งติดเหล้า 
alkoholist
(Substantiv)
ผู้ที่ติดเหล้า   ผู้ที่ติดเหล้า 
ale
(Substantiv)
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์   เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์ 
Algeriet
(Substantiv)
ประเทศแอลจีเรียอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา   ประเทศแอลจีเรียอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา 
Algeriet
(Substantiv)
แอลจีเรีย   แอลจีเรีย 
alfastråle
(Substantiv)
ลำรังสีของกลุ่มอนุภาคแอลฟา   ลำรังสีของกลุ่มอนุภาคแอลฟา 


Container från Sverige till thailand

Din lokala tid: 08:27